Profile

THAI DEMOLITION CONTRACTOR : SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS

: Established in 2004 for demolition contractor in Thailand. Over 15 years experience in demolition works and over 160 projects for demolition site referance. Supervision and management by professional engineering licence that experience over 23 years.
: เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะทาง ด้านรับเหมารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีผลงานรื้อถอนมากกว่า 160 โครงการ ควบคุมงานและกำกับดูแลโดยสามัญวิศวกรโยธา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี
" Focus on specialist in demolition works to meet the customer satification. Policies are compose of time, cost, quality, safety, environment and regal "
" มุ่งเน้นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้นโยบายทางด้าน เวลา ราคา คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อกฎหมาย "
365

complete project

168

Show Project

168

Client Lists

5110

Service Days

ให้บริการ

 • ทุบทำลายคอนกรีต, สกัดคอนกรีต
 • ตัดคอนกรีต, เจาะคอนกรีตด้วยเครื่อง Coring
 • เบ่งคอนกรีตให้แตกด้วยเครื่องเบ่งไฮโดรลิก
 • บีบและหนีบคอนกรีตด้วยเครื่องบีบไฮโดรลิก
 • ทุบผนังคอนกรีต, สกัด Topping, รื้อฝ้า
 • รื้อถอนอาคาร และงานสถาปัตยกรรมทุกชนิด
 • รื้อถอนสะพาน, สกัดโครงสร้างคอนกรีต
 • รื้อถอนอาคารตามเวนคืน, รื้อโกดัง
 • รื้อโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ใต้ดิน
 • รื้อโรงงาน และโครงเหล็กทุกชนิด
 • ทุบตึกและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ข้อกำหนดการรื้อถอนอาคาร:

 • ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)
 • อาคารแบบไหนที่ต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)
 • เอกสารการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)
 • ขั้นตอนการขออนุญาตอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)
 • บทลงโทษหากไม่ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)

Mr.Nuttaporn Permsub

Civil Professional Engineer License No.8840

Hotline 24 Hrs. Everyday.

081 -869 -2706