Various Covenants

บริษัทฯ รับเหมารื้อถอนของคนไทย ใส่ใจในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


  ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน/ทุบตึก

  ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน/ทุบตึก)
  การที่ไม่ทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอน ทุบตึก แล้วไปขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม จะเกิดปัญหาต่อการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ทั้งขนาด อายุการใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต ก็จะเกิดปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาล/เขต ตามมาได้
  อาคารแบบไหนที่ต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน/ทุบตึก)
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ บัญญัติไว้ว่า : ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
  (๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
  (๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

  สรุปการขออนุญาตก่อนการทุบตึก / รื้อถอน
  กรณีอาคารสูงเกิน 15 เมตร หากอยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ หรือที่สาธารณะ น้อยกว่าระยะความสูงของอาคารจะต้องขออนุญาต แต่ถ้าอยู่ห่างอาคารอื่น ๆเป็นระยะเท่ากับหรือมากกว่าความสูงของอาคารไม่ต้องขออนุญาต
  กรณีอาคารทั่วไป หากอยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ หรือที่สาธารณะ น้อยกว่า 2 เมตร หากจะทำการรื้อถอนจะต้องขออนุญาต แต่ถ้าอยู่ห่างอาคารอื่น ๆ ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปก็ไม่ต้องขออนุญาต

  เอกสารการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน/ทุบตึก)
  1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน มาตราการป้องกันความปลอดภัย
  2. แบบคำร้อง ข.1, น.4, หนังสือยินยอมของวิศวกร
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
  5. หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  6. สำเนาโฉนด เท่าตัวจริง
  หมายเหตุ : ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายโยธา เทศบาล/เขต ที่จะทำการรื้อถอนอาคาร

  ขั้นตอนการขออนุญาตอาคาร (รื้อถอน/ทุบตึก)
  1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
  2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
  2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขออนุญาต
  2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่
  หมายเหตุ : ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายโยธา เทศบาล / เขต ที่จะทำการรื้อถอนอาคาร

  บทลงโทษหากไม่ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (รื้อถอน / ทุบตึก)
  ส่วนบทลงโทษหากไม่ขออนุญาตรื้อถอน ทุบตึก ก็คือ ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคาร ทุบตึก โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 


Thai Demolition Cntractor : Safty and Environmental Awareness

Mr.Nuttaporn Permsub

Civil Professional Engineer License No.8840

Hotline 24 Hrs. Everyday.

081 -869 -2706